Đào tạo kế toán

Thảo luận trong 'Tuyển Dụng Việc Làm' bắt đầu bởi iniesta2, 19/7/11.

 1. iniesta2

  iniesta2 New Member

  xem thêm chi ti?t: dao tao ke toan, hoc ke toan.thuc hanh ke toan, rao vat
  http://az24.vn/raovat/Ha-Noi/VIAA-Dao-tao-ke-toan-r2209a1533723.html
  ÐA`O TA?O KÊ´ TOA´N THU?C HA`NH BA`NG CHU´NG TU` THU?C TÊ´

  Ba?n la` sinh viên mo´i ra truo`ng, da~ na´m vu~ng nguyên ly´ kê´ toa´n, ba?n muô´n l?a cho?n 1 kho´a ho?c thu?c ha`nh sa´t vo´i thu?c tê´ nhâ´t.
  Ba?n da~ di la`m nhung co`n nhiê`u vuo´ng ma´c khi xu? ly´ công viê?c cu?a mi`nh.
  Ba?n la` chu? doanh nghiê?p muô´n hiê?u biê´t vê` kê´ toa´n dê? qua?n ly´ nhân viên va` diê`u ha`nh doanh nghiê?p cu?a mi`nh tô´t hon.
  Ba`ng nhu~ng kinh nghiê?m va` tra?i nghiê?m da~ ti´ch lu~y duo?c cu`ng vo´i nghiê?p vu? su? pha?m tâ?n ti`nh, chu da´o va` co so? vâ?t châ´t ti?n nghi( pho`ng ho?c thoa´ng ma´t, thân thiê?n, ma´y ti´nh mo´i 100%...) Chu´ng tôi da~ thiê´t kê´ ra ca´c kho´a ho?c th?c s? h?u ích cho ca´c ba?n vo´i chi phí h?p lý và các chính sách khuy?n h?c t?t nh?t so v?i các trung tâm dã và dang ho?t d?ng hi?n nay.
  [​IMG]
  NÔ?I DUNG HO?C:
  Tu`y theo tu`ng loa?i hi`nh doanh nghiê?p se~ co´ nhu~ng da?c thu` riêng trong công ta´c qua?n ly´ kê´ toa´n. Ca´c doanh nghiê?p la`m vê` Sa?n xuâ´t, Xây du?ng thuo`ng yêu câ`u phu´c ta?p hon ca´c DN la`m vê` Thuong ma?i va` Di?ch vu?. Nhung tâ´t ca? dê`u pha?i da?m ba`o quy tri`nh chung sau dây:
  I. T? ch?ng t? g?c k? toán hoa`n thiê?n ca´c chu´ng tu` liên quan:
  - Phi?u thu, phi?u chi
  - Ch?ng t? ngân hàng
  - Phi?u nh?p mua NVL, hàng hoá...
  - Phi?u xu?t kho NVL s?n xu?t, phi?u bán thành ph?m hàng hoá....
  II. Sa´p xê´p chu´ng tu`, di?nh khoa?n chi´nh xa´c, pha?n a´nh lên sô? sa´ch theo quy di?nh:
  1.Lâ?p s? nh?t ký chung: Pha?n a´nh theo tri`nh tu? tâ´t ca? ca´c nghiê?p vu? pha´t sinh trong ky`
  2.Lâ?p các s? chi ti?t theo d?i tu?ng( tu`y theo yêu câ`u qua?n ly´ cu?a tu`ng mô hi`nh DN)
  - L?p s? chi ti?t theo dõi công n? ph?i thu, công n? ph?i tr?, kho NVL, kho thành ph?m...
  - L?p b?ng tri´nh khâ´u hao TSCÐ, ba?ng phân bô? chi phi´ khâ`u hao TSCÐ
  - Lâ?p ba?ng phân bô? chi phi´ tra? truo´c da`i ha?n va` nga´n ha?n
  - Lâ?p ba?ng thanh toa´n luong, ba?ng phân bô? luong.
  - L?p b?ng d?nh m?c, phân b? chi phí riêng cho d?ch v?, s?n xu?t
  - L?p b?ng tính giá thành cho t?ng gói d?ch v? cung c?p, các s?n ph?m dã s?n xu?t nh?p kho.
  3. L?p các s? cái cho tâ´t ca? ca´c tài kho?n có phát sinh liên quan
  4.Kiê?m tra dô´i chiê´u s? li?u s? sách k? toán dê? hoa`n thiê?n sô? sa´ch truo´c khi la`m ba´o ca´o
  III. L?p báo cáo tài chính, quy?t toán thu? theo tri`nh tu?. Su? du?ng ca´c ky~ nang la`m nhanh va` khoa ho?c kê´t ho?p dô´i chiê´u, so sa´nh, nhâ?n biê´t du´ng sai dê? la`m ra duo?c:
  Bô? BCTC hoa`n thiê?n gô`m co´:
  - B?ng cân d?i phát sinh tài kho?n:
  - B?ng cân d?i k? toán:
  - B?ng k?t qu? kinh doanh
  - Thuy?t minh BCTC.
  - Luu chuyê?n tiê`n tê?.
  - Quy?t toán thu? TNDN nam tài chính.

  Ca´c báo ca´o thu? theo quy d?nh c?a co quan thu? gô`m co´:
  - Báo cáo thu? GTGT: tháng, nam
  - Báo cáo thu? TNDN: quý, nam
  - T? khai n?p thu? môn bài: nam
  - Báo cáo thu? TNCN: tháng, quý, nam

  * Ta`i liê?u la` chu´ng tu` sô´ng 100% cu?a ca´c doanh nghiê?p dang hoat dô?ng trong thu?c tê´.


  ÐA?C BIÊ?T:
  ü Gi?m 10% h?c phí t?t c? các khóa h?c cho ca´c ba?n nhâ?n di?p khai truong van pho`ng da`o ta?o Mi~ Ði`nh I
  ü Gi?m ti?p 5% cho các b?n là sinh viên ho?c các b?n dang ký theo nhóm 3 ngu?i tr? lên.
  ü Gi?m 30% cho các b?n dang ký khóa h?c th?c hành tr?n gói.
  ü Mi?n gi?m h?c phí cho các b?n h?c viên có hoàn c?nh khó khan.
  Chi tiê´t ca´c kho´a ho?c xem ta?i http://ketoantritueviet.vn/

  THO`I GIAN HO?C

  - Sáng 08h – 11h30, Chi?u 14h – 17h30, T?i 18h – 20h30 ca´c ba?n co´ thê? l?a ch?n ho?c theo tho`i gian cu?a mi`nh va` duo?c ho?c dê´n khi tha`nh tha?o mo´i thôi không gio´i ha?n s? lu?ng bu?i h?c.
  - Truo´c khi quyê´t di?nh tham gia ca´c ba?n co´ thê? dê´n ho?c thu? tâ´t ca? ca´c kho´a ho?c va`o bâ´t cu´ lu´c na`o.
  Sau khi va`o ho?c 02 buô?i nê´u ca´c ba?n không muô´n tham gia ho?c tiê´p co´ thê? nhâ?n la?i 100% ho?c phi´.
  - H? tr? nghi?p v? vinh vi?n sau khóa h?c, tô? chu´c thi lâ´y chu´ng chi? da`i ha?n co´ gia´ tri? trên toa`n quô´c, gi?i thi?u vi?c làm mi?n phí cho các b?n có thành tích xu?t s?c


  Hãy d?n v?i VIAA d? tr? thành nh?ng nhân s? k? toán du?c các nhà tuy?n d?ng mong d?i!
  VIAA –N?n t?ng s? thành công c?a b?n!

  Liên h?: PHÒNG ÐÀO T?O - H?I K? TOÁN TRÍ TU? VI?T
  Ð?a ch?: P 806, Nhà B6, Ð Nguy?n Co Th?ch, Khu Ðô Th? Mi Ðình I,T? Liêm, Hà N?i
  Ði?n tho?i: 0462 872598 / 0985 1234 29(Ms H?ng)/ 0917 260788(Mr Phong)
  H? tr? tr?c tuy?n: daotao_viaa; tuyendung_viaa; nghiepvu_viaa; dichvu_viaa
  Website: http://ketoantritueviet.vn/ ; http://viaa.vn/

  dao tao ke toan, dao tao ke toan thuc hanh, day ke toan, day ke toan thuc hanh, hoc ke toan ,hoc ke toan, hoc ke toan
  dao tao ke toan, dao tao ke toan thuc hanh, day ke toan, day ke toan thuc hanh, hoc ke toan ,hoc ke toan, hoc ke toan ?
  dao tao ke toan, dao tao ke toan thuc hanh, day ke toan, day ke toan thuc hanh, hoc ke toan ,hoc ke toan, hoc ke toan ?
  dao tao ke toan, dao tao ke toan thuc hanh, day ke toan, day ke toan thuc hanh, hoc ke toan ,hoc ke toan, hoc ke toan ?
  dao tao ke toan, dao tao ke toan thuc hanh, day ke toan, day ke toan thuc hanh, hoc ke toan ,hoc ke toan, hoc ke toan ?
  http://az24.vn/raovat/Ha-Noi/VIAA-Dao-tao-ke-toan-r2209a1533723.html

  xem thêm chi ti?t: dao tao ke toan, hoc ke toan.thuc hanh ke toan, rao vat